Wie nieuwsgierig is naar de ander, heeft de toekomst

Basisscholen hebben de taak om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Om in te spelen op de multiculturele samenleving, heeft de minister van onderwijs in 2019 bij wet burgerschapsles als kerntaak van het onderwijs benoemd. Voor het openbaar onderwijs niets nieuws, omdat zij van oudsher de ambitie hebben verbinding te zoeken.

Basisscholen hebben de taak om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Om in te spelen op de multiculturele samenleving, heeft de minister van onderwijs in 2019 bij wet burgerschapsles als kerntaak van het onderwijs benoemd. Voor het openbaar onderwijs niets nieuws, omdat zij van oudsher de ambitie hebben verbinding te zoeken.

Bert van der Lee, directeur/bestuurder: “Op de scholen van O2A5 leren kinderen om nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door samen in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een gedegen handvat voor hun toekomst.”

Verbinding in het geloof
Naast het levensbeschouwelijk onderwijs over de 5 wereldgodsdiensten en bezoek aan diverse geloofshuizen, is in het openbaar onderwijs op verzoek van ouders specifiek godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs als keuzevak mogelijk. In Molenlanden startten enkele scholen onlangs met een nieuwe invulling. Directeur Nicolette van der Weide: “We zoeken de verbinding door samen te werken met 3 vakdocenten van het humanistisch, islamitisch en protestants-christelijk vormingsonderwijs, waarbij de kinderen hetzelfde thema vanuit een andere invalshoek belichten. Want de verdieping van wat een geloof echt betekent voor iemand, kun je alleen leren van diegene die het doorleeft.”

Niet apart maar samen
De scholen van O2A5 zoeken op allerlei fronten verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en de omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Directeur Frank Balk: “Die samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. Onze scholen versterken elkaar bovendien door het delen van kennis en expertise, zelf spreken wij over een leergemeenschap. Onder andere in Vianen bieden wij bijvoorbeeld voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De kinderen leren in een eigen groep op een andere manier, maar werken en spelen ook samen met de rest van het kindcentrum. De gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen desgevraagd andere scholen met hun expertise bij kinderen die extra verrijking nodig hebben.”

Verbinding met de omgeving
Leerlingen leren zelfstandig en kritisch te denken. Ze worden gestimuleerd om hun stem te laten horen. De scholen van O2A5 geven daar verschillend invulling aan, bijvoorbeeld met een leerlingenraad of klassenvergaderingen in de bovenbouw. Directeur Ben Kennedie: “Op de agenda staan steevast belangrijke zaken die de school aangaan, bijvoorbeeld het schoolplein of duurzaamheid. In Asperen en Heukelum hebben we in samenwerking met de christelijke school een Eco-team opgericht. Jaarlijks wordt aan de hand van een eco-scan gekeken naar energie, veiligheid, voedsel/water, afval, groen etc. Uit de scan volgen 1 of 2 thema’s die opgepakt worden. Een mooi voorbeeld van verbinding met de mensen en de wereld om ons heen!”