Medezeggenschap

Vanuit onze ambitie om ons onderwijs voortdurend aan te laten sluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben om kansrijk deel te nemen aan de maatschappij, stimuleren we betrokkenheid van diverse stakeholders bij de besluitvorming. Middels de GMR, de CMR of de MR op schoolniveau kunnen ouders en medewerkers invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Goed onderwijs dat maak je samen

GMR

Medezeggenschap biedt ouders de mogelijkheid om mee te denken en invloed uit te oefenen op belangrijke beslissingen die het onderwijs van hun kinderen beïnvloeden. Medewerkers krijgen via medezeggenschap de gelegenheid om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan het vormgeven van het onderwijsbeleid op school. Door actief deel te nemen aan medezeggenschap, kunnen ouders en medewerkers bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de scholen.

In drie verschillende raden hebben wij medezeggenschap georganiseerd:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is het orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken bij O2A5. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de bestuurder en de raad van toezicht. De primaire gesprekspartner van de GMR is de bestuurder.

Clustermedezeggenschapsraad (CMR)
Onze scholen zijn geografisch verdeeld over vijf clusters. Elk cluster heeft een clustermedezeggenschapsraad en adviseert de clusterdirectie. De primaire gesprekspartner van de CMR is de eindverantwoordelijk clusterdirecteur.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad die ouders en medewerkers invloed geeft op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner is de clusterdirecteur.

De medezeggenschapsraden hebben een eigen reglement. De basis voor alle raden is het overkoepelend medezeggenschapsstatuut. Daarin zijn onder meer de samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen, wijze van informatievoorziening en faciliteiten geregeld.

Medezeggenschapsstatuut

GMR-reglement

CMR-reglement

MR-reglement

Planning en stukken

Bij de GMR vergaderingen zijn toeschouwers welkom. Zij kunnen zich van te voren aanmelden. Agendastukken kunnen worden opgevraagd. Mail naar: rdenuil@o2a5.nl

16 januari (thema bijeenkomst)
10 april
12 juni
11 september
16 oktober
4 december

18 januari (thema vergadering)
18 april, agenda
13 juni
12 september
17 oktober (thema vergadering)
12 december

2023

26 januari, vervallen
13 april, verslag
15 juni, verslag
12 oktober, verslag
30 november

Jaarverslag GMR