Raad van toezicht

Waarborgt kwaliteit, transparantie en verantwoording

De raad van toezicht fungeert als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen O2A5. Met als voornaamste doel het waarborgen van kwaliteit, transparantie en verantwoording, vervult de raad van toezicht een essentiële functie in het ondersteunen en bevorderen van een optimale onderwijsomgeving voor leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen.
De raad van toezicht handelt conform de statuten en reglementen van O2A5 en in overeenstemming met de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad.

De vergoeding van de raad van toezicht bevindt zich binnen de richtbedragen zoals aangereikt door de VTOI-NVTK (platform voor toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs) en de kaders van de Wet normering topinkomens. Voor de exacte bedragen verwijzen we u naar het jaarverslag.

Samenstelling

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden die worden geselecteerd aan de hand van een functieprofiel. Het streven is om naast algemene bestuurlijke deskundigheden, leden te benoemen met onderwijskundige, financiële, organisatorische, juridische en personele expertise.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

Han Schmeits, voorzitter
Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: personeel en organisatie.
Werkzaam als programmadirecteur strategie implementatie binnen een onderwijsinstelling voor mbo en vmbo-onderwijs.
Heeft gewerkt in diverse functies binnen het HR-domein waaronder directeur HR binnen een onderwijsinstelling.

Egbert den Engelsman
Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: financiën en bedrijfsvoering.
Werkt(e) als directeur financiën, bedrijfsvoering en vastgoed voor verschillende onderwijs- en zorgorganisaties.
Is tevens lid van de raad van toezicht van Stichting Entrea Lindenhout, Stichting Entrea Onderwijs, Beheerstichting Vrienden van het Werk van Johannes van ’t Lindenhout.

Janny Rijks-Lutke
Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: kwaliteit.
Werkzaam als onderwijsadviseur binnen het sociaal domein.
Werkzaam geweest als schoolleider binnen het Voortgezet Onderwijs.
Specialisme: onderwijskwaliteit, onderwijsachterstanden en passend onderwijs.

Diana Seegers
Specifieke deskundigheid binnen de raad van toezicht: recht.
Is werkzaam geweest als advocaat (civiel) en als hoofddocent/lid curriculum commissie in het hoger juridisch onderwijs (hbo-recht), verricht zelfstandig diverse juridische en aan (juridisch) onderwijs verbonden rollen/activiteiten.
Is lid van de raad van toezicht van Stichting De Waarden en van SOVOR.