Onderwijsinspectie deelt in rapport complimenten uit aan O2A5

De Onderwijsinspectie onderzoekt eens in de vier jaar ieder schoolbestuur in Nederland. Dit jaar sprak de inspectie met een vertegenwoordiging van O2A5 (Openbaar Onderwijs in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden) en dat leidde tot een mooi onderzoeksrapport waarin O2A5 positief is beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en financieel deugdelijk beheer.

De Onderwijsinspectie onderzoekt eens in de vier jaar ieder schoolbestuur in Nederland. Dit jaar sprak de inspectie met een vertegenwoordiging van O2A5 (Openbaar Onderwijs in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden) en dat leidde tot een mooi onderzoeksrapport waarin O2A5 positief is beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en financieel deugdelijk beheer.

Directeur-bestuurder Bert van der Lee en senior beleidsmedewerker onderwijskwaliteit Jan Vermeulen zijn blij met het rapport. Van der Lee: “Het doet ons goed om bevestiging te krijgen, dat het beeld dat de inspectie zich heeft gevormd overeenkomt met dat van ons. De kwalificatie ‘goed’ voor de kwaliteitszorg is voor ons een groot compliment. Vermeulen vertelt: “We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een eigen stelsel en structuur van kwaliteitszorg, waardoor we onze 25 scholen goed in beeld hebben.”

‘Interne audit’
O2A5 monitort de scholen door middel van een eigen ‘interne audit’ op harde cijfers als schoolresultaten en op zachtere factoren als veiligheid en welbevinden. Daar zijn normen voor beschreven in het strategisch beleid. Het bestuur en de directies van de scholen zijn gedurende het jaar met elkaar in gesprek over de resultaten. Dat zorgt ervoor dat elke school zich blijft ontwikkelen. Als een school achterblijft op de norm kan volgens een vastgelegd plan bijgestuurd worden. De inspectie roemt dat voor alle betrokkenen het beleid helder is en schrijft: ‘Deze vorm van zelfevaluatie vinden wij positief en passend bij de wijze waarop O2A5 kijkt naar kwaliteit en ontwikkeling. In alle lagen van de organisatie heeft de inspectie positief ervaren dat er sprake is van een lerende cultuur die gefaciliteerd wordt door het bestuur’.

De Raad van Toezicht
Intern legt het bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Uit het gesprek dat de inspectie met hen voerde blijkt dat O2A5 helder en transparant communiceert over de resultaten en ontwikkelingen. De RvT bezoekt jaarlijks scholen, woont directieoverleg bij, bezoekt twee keer per jaar de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) en baseert zich op managementrapportages en het jaarverslag. Ook de GMR heeft de inspectie verteld voldoende informatie van het bestuur te ontvangen om haar taak te kunnen vervullen.

Met de verificatieonderzoeken op enkele scholen heeft de inspectie de kwaliteit van de scholen in kaart gebracht. Alle scholen zijn op de meeste standaarden met een voldoende beoordeeld. De inspectie kijkt naar standaarden als onderwijsaanbod, pedagogisch klimaat en veiligheid. Van der Lee vertelt dat O2A5 het inspectieonderzoek positief heeft ervaren. “De inspecteurs dachten mee vanuit een positief kritische houding. De scholen kregen goede tips voor verdere ontwikkeling en in een aantal gevallen een zeer positief oordeel te horen, hetgeen erg stimulerend werkt voor de scholen.”