]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Organogram

 Raad van toezicht
De raad van toezicht toetst de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur, richt zich op het functioneren van de organisatie als geheel en, als werkgever van het bestuur, op het specifieke functioneren. De raad fungeert daarnaast als adviseur en sparringpartner van het bestuur.  

Gemeenschappelijk orgaan
Volgens de onderwijswetgeving houdt de gemeenteraad toezicht op stichtingen die openbaar onderwijs aanbieden. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar overeenkomende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het gemeenschappelijk orgaan. Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit wethouders van de gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan O2A5. Dit toezicht houdt het volgende in:

  • de gemeenteraden richten hun toezicht uitsluitend op de instandhouding van een genoegzaam aantal openbare scholen;
  • de gemeenteraden voeren overleg met het bestuur over de ontwerpbegroting en de jaarverantwoording;
  • de gemeenteraden zijn bij wijziging van de statuten betrokken als het gaat om overwegende overheidsinvloed in het besturen van de stichting;
  • het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit van de activiteiten, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs;
  • de gemeenteraden benoemen de leden van de raad van toezicht.

Medezeggenschap
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) behandelt school- en cluster overstijgende onderwerpen.
Ieder cluster heeft een CMR (clustermedezeggenschapsraad) voor onderwerpen die voor alle scholen binnen het cluster relevant zijn. Elke school heeft een MR (medezeggenschapsraad). Lees via deze link meer over medezeggenschap bij O2A5. 

College van bestuur
Het college van bestuur van O2A5 bestaat uit de directeur-bestuurder. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen onze scholen. Het is haar belangrijkste opdracht het openbare karakter van het onderwijs te borgen, de financiën te beheren en de onderwijskwaliteit te bewaken en ontwikkelen. Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats met de senior-beleidsmedewerkers. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. 

Clusterdirecteuren
De scholen zijn op basis van hun locatie onderverdeeld in clusters: Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Vianen-Zederik. Elk cluster heeft een clusterdirectie bestaande uit een aantal directeuren. Gezamenlijk managen ze het onderwijsproces, de medewerkers, financiën, ict en huisvesting op de clusterlocaties.

Scholen
Op onze 25 scholen vindt uiteraard het primaire proces plaats: het onderwijs voor de leerlingen. Iedere school heeft een eigen identiteit die past bij de omgeving.

Bestuursbureau
Het bestuur, de raad van toezicht en de clusterdirectie worden bij hun werk ondersteund door de medewerkers van het bestuursbureau. Hier wordt het O2A5-beleid ontwikkeld, uitgevoerd en gecontroleerd. Het bureau heeft expertise op het gebied van onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie, financiën, governance, huisvesting, ict en communicatie.

Deel dit bericht: