Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Klachtenregeling

Wij doen er op onze scholen alles aan om een goede relatie te onderhouden met ouders en leerlingen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt of een situatie als onveilig ervaart. Het is belangrijk dat u dit in eerste instantie aangeeft bij de leerkracht van uw kind, hij of zij staat in de meeste gevallen het dichtst bij de oplossing staan. Kunt u het probleem niet bespreken met de leerkracht, dan kunt u zich richten tot de clusterdirectie. Over het algemeen komen we er samen uit.  

Als het toch niet lukt de situatie op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Hij of zij geeft aan welke stappen gezet kunnen worden. U vindt de gegevens van de contactpersoon in de schoolgids. 

Zijn bovenstaande stappen niet toereikend, dan kan contact opgenomen worden met het bestuur van O2A5. Zo nodig wordt er een klacht ingediend. De klachtenregeling vindt u hier: klachtenregeling. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen of ervoor kiezen om een onafhankelijk vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij klachten in te schakelen. Ook kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie. 

Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Vertrouwenspersoon 

Het bestuur beschikt over een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij kan de klager begeleiden bij het indienen van een klacht of anderszins ondersteunen. De vertrouwenspersoon van O2A5 is de heer Frans de Bruijn. 

De heer De Bruijn is tevens vertrouwenspersoon integriteit in het kader van de Klokkenluidersregeling. 

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunt u opvragen bij het bestuursbureau van O2A5 (0183-566690). 

Deel dit bericht: