]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Hoogbegaafdenonderwijs

Het aanbieden van extra lesstof aan hoogbegaafden is niet voldoende, ze leren wezenlijk anders. Deskundige leerkrachten met veel kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid geven hoogbegaafdenonderwijs. 

Gelijkgestemden
Veel hoogbegaafden hebben al snel door dat ze anders zijn. Ze hebben het gevoel niet begrepen te worden door leeftijdsgenoten, wat in de kern ook vaak zo is. Voor de ontwikkeling van een goed zelfbeeld is contact met gelijkgestemden fijn en erg belangrijk. De hoogbegaafdenklassen voorzien in deze behoefte.
In de klas is veel aandacht voor psycho-educatie, waarbij de leerlingen inzicht krijgen in wat hoogbegaafdheid is, welke talenten en uitdagingen dat met zich mee kan brengen en hoe je daarmee om kunt gaan. Uitleg over de werking van de hersenen is hier ook een onderdeel van. Als je snapt hoe het werkt in je hoofd, is het veel makkelijker om gericht te oefenen voor wat je nog kunt leren.

Anders denken, anders leren
Een andere manier van denken vraagt om een andere manier van leren. Top-down denken lijkt karakteristiek voor hoogbegaafden: ze denken vanuit algemene principes of eindtermen, waarna de stukjes kennis worden opgebouwd. In de reguliere groepen worden eerst stappen doorlopen om op het eind een beeld te krijgen van het geheel. In de hoogbegaafdenklassen wordt de lesstof zoveel mogelijk top-down aangeboden.
Complexe opdrachten dagen de leerlingen uit om abstract te denken en gebruik te maken van hogere orde denkvaardigheden. Dit zijn vaardigheden als: analyseren, evalueren en creëren. Er ontstaan wrijvingsmomenten waarbij niet alles zomaar lukt en doorzettingsvermogen nodig is. De voldoening van het voltooien van een taak die eerst niet lukte, is een belangrijk onderdeel van leren.

Reflectie
Er is er veel aandacht voor reflectie op het eigen leerproces. Hierin ligt ook een kracht van de hoogbegaafden. Het leren met inzicht (Waarom leer ik dit? Hoe verhoudt zich dit tot?) zorgt ervoor dat het eigen leertraject goed kan worden overzien en geëvalueerd. Het geleerde kan zo ook toegepast worden op andere gebieden.
De praktijk leert dat de leerlingen zelf zien en benoemen welke leerstappen ze hebben gemaakt en welke stappen ze nog willen maken. Daarom wordt er gewerkt met persoonlijke leerdoelen. Dit eigenaarschap over het eigen leren sluit goed aan bij de autonomie die kenmerkend is voor hoogbegaafden.

Integratie
Het is belangrijk om zowel binnen als buiten de groep te leren samenwerken. Zo zijn er activiteiten waarbij er gewerkt wordt met taal/rekenmaatjes uit de reguliere groepen, wordt er gezamenlijk gegymd, buitengespeeld, feestgevierd en zijn er creatieve circuits die met verschillende groepen bij elkaar worden doorlopen.

Projecten
Om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de leerlingen en hen de kennis en ervaring op te laten doen waar zij behoefte aan hebben, wordt er veel gewerkt met projecten. Hiermee wordt niet alleen nieuwe kennis opgedaan, maar tevens een breed scala aan vaardigheden getraind die ook belangrijk zijn voor de middelbare school. Kortom: ze leren leren.

Deel dit bericht: